Univerzita Karlova v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Technická univerzita v Liberci
Ostravská univerzita
Univerzita Pardubice
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
České vysoké učení technické v Praze
Candidate section
Západočeská univerzita v Plzni