Po více než dvou letech diskuzí vydala 27. dubna organizace Erasmus Student Network (ESN) dokument #ErasmusUpgrade Manifesto obsahující 13 doporučení na zlepšení pro nástupce programu Erasmus+.

 

Manifest cílí na všechny subjekty, které se zabývají konceptualizací a implementací programu Erasmus+, především na evropské instituce, státní orgány, vyšší vzdělávací instituce a přímé účastníky programu. Výsledky manifestu jsou základem postojů ESN na mezinárodní úrovni i úrovních národních  v souvislosti s nadcházejícími diskuzemi na téma financování a podoby nástupce programu Erasmus+. ESN si přeje vidět rostoucí DOPAD programu jak v Evropě, tak po celém světě, a to díky používání masových médií a nových digitálních nástrojů. Doporučujeme posilnění a zpřístupnění PODPŮRNÝCH SLUŽEB s cílem čelit společenským výzvám a vybavit účastníky dovednostmi, které jsou potřebné ke zvládání výzev 21. století. IMPLEMENTACE A ŘÍZENÍ programu by se měly zlepšit díky standardizaci procesu mobility a zavedením digitálních nástrojů k omezení byrokracie a snížení administrativy. ESN požaduje plnohodnotné UZNÁNÍ VÝSLEDKŮ MOBILITY pomocí lepší komunikace, vytvoření prostoru pro mobilitu a „integrovaného přístupu Erasmus+“ ke studiu a práci. Na závěr ESN žádá o ZVÝŠENÍ ROZPOČTU KE ZKVALITNĚNÍ, ZVÝŠENÍ DOSAHU A TRANSPARENTNOSTI, což povede k lepšímu zapojení studentů ze znevýhodněných prostředí, národní podpoře mobilit a monitorování a vyrovnání počtů přijíždějících a vyjíždějících studentů.

 

„Program Erasmus+ je jeden z největších úspěchů Evropské unie. Účastníci programu se ve větší míře považují za Evropany, rozumějí lépe svému místu ve společnosti a oproti svým vrstevníkům rozvíjejí lepší schopnosti.  Všechny tyto charakteristiky z nich dělají vynikající reprezentanty EU a jejích hodnot. S touto myšlenkou a přáním rostoucího úspěchu programu představuje ESN doporučení v podobě tohoto manifestu.“

- João Pinto, President Erasmus Student Network

 

#ErasmusUpgrade je projekt stojící na dialogu s odpovědnými osobami v rámci Erasmus+ KA3, který shromáždil více než 1 000 odpovědí prostřednictvím online dotazníku, osobními konzultacemi s dobrovolníky ze 40 členských států ESN a příspěvky od zahraničních oddělení vysokých škol. Výsledky konzultací byly využity jako podklady pro diskuzi s odpovědnými osobami, které se podílely na revizi programu Erasmus+ během akce, na které se shromáždili zástupci z 25 evropských zemí včetně zástupců zemí mimo EU. Projekt byl organizován ve spolupráci s ESN Belgie a financován JINT.

 

Erasmus Student Network (ESN) je největší studentskou asociací v Evropě.  Je zastoupena ve více než 1 000 institucích vyššího vzdělávání a sjednocuje přes 500 místních asociací ve 40 zemích.  Více než 15 000 dobrovolníků se stará o mezinárodní kolegy s heslem „studenti pomáhající studentům“. ESN pracuje na vytvoření mobilnějšího a flexibilnějšího vzdělávacího prostředí pomocí podpory a rozvoje výměny studentů na různých úrovních a také na poskytování interkulturních zkušeností. Pro více informací navštivte stránku www.esn.org.